1.Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.zdrowie-polaków.pl. (dalej jako: „Portal”), jak również przetwarzania danych osobowych w innych przypadkach. W Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na Portalu.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Portalu a także administratorem danych osobowych użytkowników Portalu („Użytkownicy’) jest Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach (05-830 Nadarzyn), ul. Mokra 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214306, NIP: 5222595396, REGON: 017194940. (zwane dalej „Administratorem” lub „Wydawcą”). Dane kontaktowe:  tel. 22 463 53 27,  e-mail: daneosobowe@csim.pl. 
 3. Celem Portalu jest udostępnianie Użytkownikom informacji z zakresu szeroko pojętej tematyki zdrowotnej. 
 4. Portal może udostępnić także usługi wymagające rejestracji Użytkownika, w tym newslettery, kampanie informacyjne i fora dyskusyjne.
 5. Korzystanie z oferowanych na Portalu usług jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Rejestracja w bazie Użytkowników następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla użytkowników usługi newsletter

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. –  dalej „RODO” Wydawca Portalu informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usługi newsletter (z zachowaniem pkt.1 Rozdziału 4 niniejszej Polityki Prywatności)  jest Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach (05-830 Nadarzyn), ul. Mokra 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214306, NIP: 5222595396, REGON: 017194940. Dane kontaktowe administratora tel. 22 463 53 27,  e-mail: daneosobowe@csim.pl.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem danych oraz realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn lub poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@cism.pl
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  realizacji usług (newslettery, kampanie informacyjne, fora użytkowników), udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, prowadzenia korespondencji.
  • Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W uzasadnionych przypadkach dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, związanego z funkcjonowaniem portalu i działalnością administratora w zakresie promocji zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji oferowanych usług (newslettery, kampanie informacyjne, fora użytkowników).
  • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  • Podane na Portalu dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z usługi  (subskrypcji newslettera, usunięcie konta itp.)  lub do zakończenia jej realizacji. 
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuj prawo: 
 • dostępu do treści swoich danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO); 
 • ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 21 RODO);
 • przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  • Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy, związanej z obsługą i utrzymaniem niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz stronom umowy współpracy w zakresie prowadzenia portalu popularno-naukowego o tematyce zdrowotnej www.zdrowie-polaków.pl.

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. –  dalej „RODO” Wydawca Portalu informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Fanpage na Facebooku (z zachowaniem pkt.1 Rozdziału 4 niniejszej Polityki Prywatności)   jest Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach (05-830 Nadarzyn), ul. Mokra 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214306, NIP: 5222595396, REGON: 017194940. Dane kontaktowe administratora tel. 22 463 53 27,  e-mail: daneosobowe@csim.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem danych oraz realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany lub poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@cism.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem fanpage Administratora, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/Zdrowie-Polak%C3%B3w-113746664419829/, w szczególności w celu informowania o nowych publikacjach na Portalu, promocji zdrowia i najnowszych osiągnięć medycyny, umożliwienia przedstawiania opinii, a także w celach statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, związanego z funkcjonowaniem Fanpage Portalu oraz działalnością administratora w zakresie promocji zdrowia  (art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO).
 5. są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited.
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. 
  1. Osobie, której dane dotyczą przysługuj prawo: 
 7. dostępu do treści swoich danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 8. żądania sprostowania danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 9. usunięcia danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO); 
 10. ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);
 11. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 21 RODO);
 13. przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 14. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 15. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

4. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach: 
 4. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 5. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 6. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 7. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 8. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
 9. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 10. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 11. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 12. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 13. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
 14. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

5. Polityka cookie

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to pliki instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon itp.) pomagające w poprawnym funkcjonowaniu strony oraz ułatwiające użytkownikowi korzystanie ze strony WWW. Niektóre, zaawansowane pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy   ruchu   sieciowego, statystyk odwiedzin, lokalizacji,  dostosowywania treści do preferencji użytkowników czy szeroko pojętych działań marketingowych itp. 

Nasza strona korzysta z następujących plików cookie:

 • Cookie sesyjne, które umożliwiają korzystanie z Portalu i jego podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Bez tych plików cookie strona nie może działać prawidłowo. Ten rodzaj plików cookie nie wymaga zgody użytkownika końcowego, gdyż dane w nich zawarte nie są wykorzystywane w innych celach jak wyłącznie do prawidłowego wyświetlania strony WWW.
 • Cookie analityczne, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych stron, poprzez zbieranie i raportowanie informacji w sposób całkowicie anonimowy. Plik rejestruje odpowiedni identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. Dane są wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych na temat liczby odwiedzin witryny przez użytkownika, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty. Piki cookie tego typu mogą zostać zablokowane w ustawieniach przeglądarki przez użytkownika bez wpływu na jej funkcjonowanie. 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszym Portalu zamieszczamy linki lub odnośniki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez ich administratorów. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i zasadami stosowania plików cookie realizowanymi przez administratorów tych stron, przed udostepnieniem jakichkolwiek danych. 

DATA AKTUALIZACJI: 11.04.2022 r.