1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem: zdrowie-polaków.pl. (dalej jako: „Portal”) oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 3. Portal prowadzony jest przez Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach (05-830 Nadarzyn), ul. Mokra 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214306, NIP: 5222595396, REGON: 017194940 „Operator”).
 4. Określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 5. Użytkownik – każda osoba korzystające z funkcjonalności Portalu.
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.
 7. Subskrybent Newslettera – każda osoba zapisana do Newslettera.
 8. Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba, która założyła konto na Portalu.
 9. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony oraz zawierający informacje o wykorzystywanych w Portalu plikach cookie, znajdujący się pod adresem: https://zdrowie-polakow.pl/polityka-prywatnosci/
 10. Celem Portalu jest udostępnianie Użytkownikom informacji z zakresu szeroko pojętej tematyki zdrowotnej.
 11. Usługi oferowane przez Operatora za pośrednictwem Portalu polegają na udostępnianiu treści, multimediów oraz promocji produktów i usług.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.
 13. Z Operatorem Portalu można skontaktować się za pośrednictwem:

e-mail: portal@zdrowie-polakow.pl

listownie pod adresem: Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.

ul. Mokra 7

05-830 Nadarzyn

 1. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora Portalu określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Postanowienia Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Operator Portalu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 4. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Portalu przysługują wyłącznie Operatorowi Portalu, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Żadna informacja zamieszczona w Portalu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 1. ZASADY DOSTĘPU DO PORTALU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści, w szczególności ograniczając lub wyłączające publikację określonych treści z Portalu.
 2. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Portalu oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.
 4. Portal jest aktywny siedem dni w tygodniu, od godziny 0.00 do godziny 24.00, z zastrzeżeniem okresowych przerw technicznych oraz awarii niezależnych od Operatora. Dostęp do Portalu, posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
 5. Niektóre treści dostępne są wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy dokonają rejestracji w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Portalu: komputer PC, osobisty, smartfon, tablet lub telewizor smart z możliwością korzystania z przeglądarki internetowej, przeglądarka internetowa oraz dostęp do sieci Internet.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu.
 8. Operator nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Portalem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Portalu. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza Portalu odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 9. Ze względu na techniczne ograniczenia, Operator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Operator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 10. Stosowane przez Operatora Portalu systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Korzystając z Portalu Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
 11. a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 12. b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
 13. c) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
 14. d) możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
 15. e) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 16. f) możliwość bycia narażonym na sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
 17. g) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
 18. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 19. Użytkownik zobowiązany jest do wstrzymania się od przesyłania jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszać dobra osobiste osób trzecich lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści bezprawne), za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez Operatora Portalu.

III.         SUBSKRYPCJA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest dobrowolną, bezpłatną i bezterminową usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE polegającą na przesyłaniu subskrybentom informacji związanych treściami publikowanymi w Portalu.
 2. Subskrypcja usługi Newsletter dostępna jest dla każdego Użytkownika, który dokona rejestracji na stronach Portalu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 3. Rejestracja w usłudze Newsletter oznacza akceptację treści Regulaminu i zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
 4. W momencie poprawnej rejestracji w usłudze Newsletter Operator Portalu rozpoczyna świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, czyli następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zakończyć subskrypcję usługi Newsletter poprzez kliknięcie opcji „Wypisz się” w treści każdej przesłanej wiadomości.
 6. Operator Portalu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
 7. a) Operator Portalu stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
 8. b) Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Operatora Portalu w Regulaminie,
 9. c) Użytkownik w przekazanym mu przez Operatora terminie liczonym od zablokowania funkcjonalności bądź usług Portalu przez Operatora Portalu, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Operatora, a które były przyczyną blokady.
 10. Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 11. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 12. W celu uzyskania dostępu do pełnych treści i usług oferowanych w Portalu, Użytkownik powinien zarejestrować się tj. utworzyć konto w ramach Portalu.
 13. Rejestracja Użytkownika w ramach Portalu, (utworzenie konta Użytkownika), następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Portalu.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. Informacje dot. przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności. (link).
 17. Zarejestrowany Użytkownik zostaje dodany do bazy Subskrybentów Newslettera.
 18. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW
 19. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, znaków towarowych, bazy danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od/i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Operatora lub/i do podmiotów współpracujących z Operatorem  i podlegają ochronie prawnej. Portal jest dostępny jako całość i stanowi utwór, do którego wszelkie prawa przysługują Operatorowi. Operator  podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Portalu, kontroli sposobu korzystania z Portalu, jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Portalu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Operator przy  wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych kontroluje sposób korzystania z Portalu, w tym fakt, pobierania stron internetowych Portalu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Portalu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw Operatora . Korzystanie z Portalu w sposób naruszający jego integralność jest niedozwolone .
 20. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
 21. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 22. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 23. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
 24. nazw domen internetowych;
 25. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 26. Korzystanie z Portalu nie oznacza ani nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów, w szczególności:
 27. użytkownicy Portalu śa uprawnieni do korzystania z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Operatora.
 28. poza przypadkami określonymi w punkcie. 3 a) powyżej, bez wyraźnej zgody Operatora niedozwolone jestpodejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
 29. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 30. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
 2. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 3. Niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym rozdziale , Operator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem („galerią”) zdjęć.
 4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie 3 powyżej lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Operatorem.
 5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Operatora , treściprezentowanych w ramach Portalu  może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Operatora lub innych osób.
 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA OPERATORA
 7. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniający poprawność jego działania, przy czym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Portalu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 9. treści umieszczane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym i jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby w związku z tym nastąpić;
 10. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu bądź też jego czasowej niedostępności;
 11. przerwanie ciągłości funkcjonowania Portalu lub niezachowanie pełnej funkcjonalności Portalu.
 12. aktualność, kompletność, dokładność, przydatność oraz prawdziwość zamieszczonych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 13. treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 14. Operator zastrzega sobie prawo do:
 15. zmiany funkcjonalności Portalu w każdym czasie;
 16. czasowego zawieszania działania Portalu;
 17. trwałego wyłączenia Portalu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Portalu, bez archiwizowania zamieszczonych tam treści;
 18. pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z usług Portalu poprzez zablokowanie dostępu do Portalu lub usunięcie konta w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku złamania przez Użytkownika zasad Regulaminu.
 19. żądania natychmiastowego zaprzestania działań, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak godzą w interesy Operatora lub innych Użytkowników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania będzie uznana za naruszenie zasad Regulaminu.

VII. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty zakończenia funkcjonowania Portalu.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: daneosobowe@csim.pl, i powinny zawierać co najmniej:
 3. dane tożsamości Użytkownika;
 4. adres e-mail
 5. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
 6. okoliczności uzasadniające reklamację;
 7. dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
 8. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Operator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 9. Operator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
 10. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie innych dokumentach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
 11. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika.
 12. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
 13. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 30 dni od daty ich złożenia rozumianej jako zarejestrowanie w systemie informatycznym Portalu
 14. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie zostanie przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 15. Informujemy, że Użytkownik będących konsumentem w rozumieniu przepisów prawa („Konsument”) posiada możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Operatora Portalu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Operatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Operatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 16. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 17. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

– uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.

– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

– Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy  Regulamin wchodzi w życie z dniem ich opublikowania na Portalu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian przyjmuje się termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownicy Serwisu bezwarunkowo akceptują taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Portalu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu do jego odwołania lub zmiany.
 4. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: portal@zdrowie-polakow.pl
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 6. W przypadku wyrządzenia szkody z powodu naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi na zasadach ogólnych.
 7. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu jest prawo polskie.