NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

System

Lekarze postulują zniesienie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego oraz parlamentarzystów o wszczęcie procesu legislacyjnego, którego efektem będzie zniesienie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych dla lekarzy oraz lekarzy dentystów. W opinii Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie opłaty te są nieuzasadnione w kontekście podwyżek składek członkowskich izb lekarskich oraz aktualnej sytuacji gospodarczej. – Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego. Liczymy na wspólną inicjatywę i zrozumienie ze strony polityków, którzy są jednocześnie lekarzami i pracownikami systemu ochrony zdrowia – mówi Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie pobieranie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych powinny być uchylone.

  – Przedstawiliśmy projekt, który reguluje te kwestie i liczymy na pozytywną odpowiedź ze strony Ministerstwa Zdrowia, a następnie parlamentarzystów. Swoją prośbę w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie motywuje faktem, że samorząd lekarski nie powinien pobierać dodatkowych opłat od swoich członków za czynności administracyjne ze względu na to, iż jego głównym źródłem finansowania są składki członkowskie. Mając na względzie podwyższenie składek członkowskich izb lekarskich, a także aktualną sytuacją ekonomiczną kraju, w tym wysoką inflację, reagujemy na sugestie, które przychodzą od członków OIL w Szczecinie – mówi dr Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

  Projekt Okręgowej Rady Lekarskiej został przedłożony Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Senatu oraz parlamentarzystom.

  – Uporządkowanie systemu opłat dla lekarzy oraz lekarzy dentystów jest istotnym tematem z punktu widzenia przejrzystości naszego zawodu oraz transparentności i uzasadnienia poszczególnych opłat. Jesteśmy świadomi, że niektóre opłaty są konieczne, ale są też takie, których uzasadnienia obecnie nie znajdujemy. Przyjęcie naszej propozycji będzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wszystkich członków samorządu lekarskiego – dodaje dr Michał Bulsa.

  Okręgowa Rada Lekarska zaprezentowała szczegóły projektu – propozycja reguluje także inne opłaty. Szczegóły poniżej:

„Art. 105. 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku pielęgniarki lub fizjoterapeuty,

2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w przypadku podmiotu leczniczego – zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. 1a. Wpis do rejestru i zmiana wpisu w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów są wolne od opłat. 2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1. 2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

3) Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią: 1) dochód budżetu państwa – w przypadku opłat pobieranych od podmiotów leczniczych; 2) (uchylony); 3) przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych pielęgniarek;

4) przychód Krajowej Izby Fizjoterapeutów – w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych fizjoterapeutów.” Swoją prośbę w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie motywuje faktem, że samorząd lekarski nie powinien pobierać dodatkowych opłat od swoich członków za czynności administracyjne ze względu na to, iż jego głównym źródłem finansowania są składki członkowskie.

Powiązane artykuły
KongresPsychologiaSystem

Dobrostan psychiczny warunkiem rozwoju

Od ponad dwóch lat świat jest dotknięty kataklizmami, których wcześniej się nie spodziewano. Mimo ogromnego postępu technologicznego, dobrobytu i szybkiego bogacenia się…
LEKARZSystem

W ciągu najbliższych 30 lat rak pochłonie biliony dolarów

Według analizy 29 nowotworów w 204 krajach, w latach 2020-2050 całkowity koszt raka dla światowej gospodarki osiągnie 25,2 biliona dolarów międzynarodowych. Z…
System

Przedlaboratoryjny etap badań nabiera znaczenia

Badania laboratoryjne są cennym źródłem informacji, służącym weryfikacji hipotezy diagnostycznej oraz kontroli postępów prowadzonego leczenia i spersonalizowanej profilaktyki schorzeń. Z trzech etapów…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *