NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Specjaliści opracowali „Strategię Walki z Rakiem Płuca”

Specjaliści zaprezentowali „Strategię Walki z Rakiem Płuca”. Dokument ten stanowi wstęp do dyskusji i rozpoczęcia intensywnych działań budujących efektywny system opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce.

Opracowanie powstało pod auspicjami Polskiej Grupy Raka Płuca, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Polskiej Ligi Walki z Rakiem, z inicjatywy i przy udziale grupy ekspertów reprezentujących główne środowiska medyczne zaangażowane w opiekę nad chorymi na raka płuca. Pracami zespołu specjalistów kierowała prof. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

„Strategia” dotyczy najpoważniejszej z epidemiologicznego, medycznego i społecznego punktu widzenia choroby nowotworowej w Polsce. Na raka płuca umiera rocznie ok. 23 tysiące Polek i Polaków. Blisko 90% chorych umiera przed upływem 5 lat od momentu zachorowania. Każda, nawet niewielka poprawa tej sytuacji jest w rzeczywistości szansą na uratowanie życia dziesiątek osób. Poprawa wyleczalności o 1% oznacza uratowanie życia 230 osób. Ta świadomość, w połączeniu z wiedzą o ogromnym postępie medycyny w ostatnich latach, były przesłankami decyzji o przeprowadzeniu dokładnej diagnozy aktualnego stanu walki z rakiem płuca w Polsce oraz zaproponowaniu działań, które ten stan mogą poprawić. „Strategia Walki z Rakiem Płuca” jest pierwszą dziedzinową aplikacją koncepcji zawartych w generalnej „Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024”. W liście skierowanym do Ministra Zdrowia autorzy „Strategii” podkreślają, że dokument ten stanowi wstęp do dyskusji i rozpoczęcia intensywnych działań budujących efektywny system opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce.

Pierwsza część „Strategii Walki z Rakiem Płuca” zawiera szczegółową ocenę aktualnego stanu walki z rakiem płuca w Polsce. Obejmuje ona dane epidemiologiczne, demograficzne i ekonomiczne. Dane pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoliły na drobiazgową identyfikację diagnostyczno-terapeutycznej ścieżki pacjenta w różnych regionach Polski, z uwzględnieniem wszystkich technik diagnostycznych i technologii medycznych. Pozwoliło to na zdefiniowanie najważniejszych niedoborów w systemie opieki nad pacjentem, do których należą w szczególności:

– zbyt mały zakres i niewystarczające finansowanie działań zmniejszających narażenie na palenie tytoniu

– zbyt późne rozpoznawanie raka płuca

– ograniczony dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej

– niewystarczająca dostępność kompleksowej diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej

– brak kryteriów jakości i mechanizmów jej monitorowania w diagnostyce i terapii

– brak koordynacji, rozproszenie i przewlekłość procesu diagnostycznego i terapeutycznego

– utrudniony dostęp do innowacyjnych leków przeciwnowotworowych

– brak odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia części jednostek prowadzących leczenie.

 

Druga część „Strategii Walki z Rakiem Płuca” zawiera Plan wdrożeniowy, w tym 5 celów szczegółowych i 12 działań, które razem mają doprowadzić do osiągnięcia głównego celu „Strategii”, jakim jest zmniejszenie umieralności spowodowanej rakiem płuca i poprawa jakości życia chorych.

Cele szczegółowe i działania:

 1. Ograniczenie występowania i wpływu czynników ryzyka raka płuca (profilaktyka pierwotna).
  1. Pełne wprowadzenie przepisów Dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE) oraz Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu
  2. Wypracowanie skutecznych narzędzi utrzymania wysokiej jakości badań okresowych
  3. Ograniczenie narażenia na środowiskowe czynniki rakotwórcze wynikające z działalności człowieka
  4. Objęcie poradnictwem osób obciążonych ryzykiem wystąpienia raka płuca, w tym tworzenie i wspieranie poradni pomocy palącym
 2. Poprawa jakości i skuteczności diagnostyki raka płuca
  1. Opracowanie i przetestowanie w formie pilotażu optymalnego modelu organizacji diagnostyki raka płuca (koncepcja Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca)
  2. Wypracowanie i upowszechnienie wytycznych postępowania w diagnostyce raka płuca
  3. Poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej (tj. cytologicznej i histopatologicznej) i molekularnej raka płuca
 3. Poprawa jakości i skuteczności leczenia raka płuca
  1. Opracowanie i przetestowanie w formie pilotażu optymalnego modelu organizacji leczenia raka płuca (koncepcja Kompleksowego Leczenia Raka Płuca)
  2. Wypracowanie i upowszechnienie wytycznych w zakresie leczenia raka płuca
  3. Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej
 4. Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie zwalczania raka płuca
  1. Rozwój wiedzy z zakresu epidemiologii raka płuca w Polsce
  2. Rozwój systemu rejestracji nowotworów

 

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Czy Polaków boli bardziej?

Aż 95 proc. Polaków deklaruje, że w 2023 roku odczuwało ból. To najwyższy odsetek z 18 badanych krajów, podobnej odpowiedzi udzielili jedynie…
LEKARZWszechstronny lekarz

Usunięcie jajników przed menopauzą upośledza integralność istoty białej

U kobiet, którym usunięto jajniki przed menopauzą, szczególnie te przed 40. rokiem życia, w późniejszym ich życiu obserwuje się zmniejszoną integralność istoty…
AktualnościPACJENT

Czym się kierują maturzyści przy wyborze uczelni?

Wybór uczelni to dla maturzystów jedno z najważniejszych życiowych wyzwań. Jakie są kryteria tej decyzji – perspektywy zawodowe, lokalizacja, a może możliwość…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter