NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

WUM z nowym Statutem

Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są Rady Dyscyplin Naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego rozwój  Uczelni – to główne założenia nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 27 maja 2019 r.

Nowy Statut jest spójny z kierunkami przekształceń szkolnictwa wyższego ukonstytuowanymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzając mechanizmy usprawniające zarządzanie Uczelnią, jednocześnie zachowuje demokratyczne tradycje stanowienia wspólnoty uniwersyteckiej o jej kształcie.

„Mimo, że Ustawa 2.0 nakłada na Rektora obowiązek i czyni go odpowiedzialnym za przygotowanie projektu statutu, to w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym była to praca kolegialna, a jego ostateczny kształt był niewątpliwie wynikiem konsensusu – dalece odmiennego od pierwotnych propozycji i uwzględniającego w każdym punkcie zasady demokracji” – mówi prof. Mirosław Wielgoś, Rektor WUM.

Szczególnie istotny jest przyjęty przez Senat WUM sposób integracji nauki z dydaktyką, odpowiedni do znaczenia, jakie Konstytucja dla Nauki przypisuje ewaluacji dyscyplin naukowych, od której obecnie zależą kluczowe aspekty działania Uczelni, takie jak: możliwość nadawania stopni naukowych, możliwość prowadzenia kierunków studiów oraz poziom otrzymywanej z budżetu państwa subwencji. Przyjęta w uchwalonym statucie organizacja Uczelni wyodrębnia, wybierane w demokratyczny sposób, nowe struktury takie jak Rady Dyscyplin Naukowych odpowiedzialne za efektywny rozwój dyscyplin naukowych. Jednocześnie zachowuje dotychczasowe struktury wydziałów odpowiedzialne za zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Jak podkreśla prof. Mirosław Wielgoś ważne  jest, że w pracach nad projektem statutu osiągnięto konsensus, mimo, że nie było jednomyślności co do przyjęcia poszczególnych rozwiązań, w szczególności dotyczących nowej roli i znaczenia rad wydziałów. W odniesieniu bowiem do uczelni medycznych, sposób organizacji zajęć dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest procesem trudnym, ale i  niezbędnym dla  kształcenia przyszłych medyków.

Projekt statutu został pozytywnie zaopiniowany przez działające na terenie Uczelni związki zawodowe. Projekt został również przekazany zgodnie z procedurą Radzie Uczelni WUM. Pozytywną opinię odnośnie projektu Statutu WUM przestawił podczas posiedzenia Senatu WUM Przewodniczący Rady Uczelni prof. Aleksander Nawrat.

Zdaniem prof. Mirosława Wielgosia uchwalenie statutu należy uznać za duży sukces, gdyż obecnie wiele uczelni boryka się z tym problemem, a niewypełnienie tego obowiązku do 1 października 2019 r. poza tym, że wprowadza stan niezgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, to przede wszystkim wiąże się dla uczelni z trudnymi nawet do  przewidzenia konsekwencjami natury organizacyjno-finansowej.

„WUM ma ten komfort, że statut został przyjęty, dzięki czemu może on wejść w życie od 1 października 2019 r., a prace nad jego dalszym udoskonalaniem mogą  się odbywać już bez presji czasowej i rygoru ustawowego” – podsumowuje prof. Mirosław Wielgoś. 

Powiązane artykuły
AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Po raz pierwszy wręczono statuetki i dyplomy „Perspektywy Nauki”

Podczas 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa, który odbywał się w dniach 9-10 czerwca na terenie Politechniki Warszawskiej oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu…
PACJENTAktualności

IMiD oraz Sarcoma nagrodzeni przez Sarcoma Advocacy in Action

Do konkursu zgłoszono 16 inicjatyw z całego świata. Wśród niech znaleźli się reprezentanci Polski. Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD wraz ze…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Czy dziedziczymy skutki traumy poprzednich pokoleń?

Odpowiedzi na to pytania szukali będą szukać uczestnicy II Konferencji Siła Więzi, która w dniach 28-29.06 odbędzie się w Warszawie pod hasłem…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter