NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

System

Zmiany w świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń́ gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień́. Przedstawiony projekt wprowadza kilka istotnych zmian z punktu widzenia zarówno świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy.

W XXI wieku zaburzenia psychiczne stały się̨ poważnym problemem społecznym, szczególnie w grupie dzieci i młodzieży. Wpływają̨ one negatywnie na rozwój dziecka, często uniemożliwiając funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. Już̇ przed pandemią COVID-19 co 5-te dziecko w Polsce miało problemy o podłożu psychicznym, zaś́ wskaźnik prób samobójczych w tej grupie wieku systematycznie wzrasta (w ciągu ostatnich dwóch lat tempo wzrostu jest wyraźnie wyższe). Sprawą priorytetową dla przyszłości społeczeństwa wydaje się̨ być́ kwestia profilaktyki zdrowia psychicznego wśród dzieci oraz kwestia zapewnienia dostępności do świadczeń́ opieki psychiatrycznej już̇ na etapie wczesnego dzieciństwa. Przepisy projektu rozporządzenia wprowadzają̨ zmiany mające na celu rozszerzenie opisu grupy świadczeniobiorców świadczeń́ psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń́ dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, słusznie uwzględniając w tej grupie „dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego”. Jest to kluczowe z punktu widzenia uprawnień́ do korzystania ze świadczeń́ opieki psychiatrycznej w momencie, gdy mogą̨ pojawić́ się̨ pierwsze niepokojące symptomy. Ponadto w rozporządzeniu proponuje się̨ zmiany w zakresie kadry realizującej terapię. W świetle zmian będzie ona mogła być́ realizowana przez „specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby posiadające decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Z punktu widzenia świadczeniodawcy wprowadza się̨ natomiast głownie zmianę̨ warunków, jakie są̨ obowiązani spełniać́ realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych, precyzując warunki realizacji udzielanych świadczeń́ i ich organizacji.

Biorąc pod uwagę̨ czas na jaki przypadają̨ konsultacje projektu, a w efekcie czas na jaki przypadnie jego wejście w życie, należałoby rozważyć́ odniesienie do nowej wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, która będzie obowiązywać́ od 1 stycznia 2022 r. i wprowadza pewne zmiany w klasyfikacji również̇ w przypadku zaburzeń́ psychiatrycznych.

Powiązane artykuły
System

Przedlaboratoryjny etap badań nabiera znaczenia

Badania laboratoryjne są cennym źródłem informacji, służącym weryfikacji hipotezy diagnostycznej oraz kontroli postępów prowadzonego leczenia i spersonalizowanej profilaktyki schorzeń. Z trzech etapów…
System

Lekarze postulują zniesienie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego oraz parlamentarzystów o wszczęcie procesu legislacyjnego,…
System

Trzeba zgłaszać większą liczbę dawców

Polska transplantologia wymaga szeregu konsekwentnych działań – wskazują eksperci, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *