NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Statuetki „Perspektywy Medycyny” rozdane

Podczas Światowego Kongresu Audiologii, który odbywa się od wczoraj w Kajetanach i Warszawie, obyła się uroczystość wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu Perspektywy Medycyny. – W 2000 r. zostałem zaproszony przez przedstawicieli różnych środowisk – kultury, sportu, nauki i gospodarki, ażeby założyć Akademię Polskiego Sukcesu. Pani Irena Szewińska podkreślała wówczas, że sukces w różnych obszarach trzeba umacniać – wspominał na wstępie prof. Henryk Skarżyński. – Ten konkurs jest okazją, abyśmy przypomnieli o osiągnięciach indywidualnych i zespołowych, a zarazem  dowodem na to, że potrafimy odnosić sukcesy i potrafimy się nimi dzielić – mówił prof. Henryk Skarżyński, podkreślając, że konkurs  „Perspektywy Medycyny” stanie się stałym punktem w programie Kongresu „Zdrowie Polaków”.  Galę wręczenia nagród i wyróżnień prowadziła Agata Konarska.

Prof. Henryk Skarżyński

Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzację postaw prozdrowotnych.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach:

Kategoria: Profilaktyka zdrowotna

NAGRODY otrzymali:

prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

ZA: realizowanie akcji profilaktycznych i badań przesiewowych oraz wprowadzanie nowatorskich pomysłów, które przyczyniają się do promowania działań i zachowań prozdrowotnych wśród Polaków

prof. Robert Flisiak, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

ZA: odegranie bardzo ważnej roli w procesie budowania zdrowotnej świadomości społecznej, przedstawianie konkretnych rozwiązań i zmian organizacyjnych oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród Polaków

Wyróżnienia otrzymali:

prof. Jerzy Szaflik z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser

ZA: zainicjowanie przesiewowych badań wzroku w kierunku jaskry za pomocą sztucznej, inteligentnej platformy e-jaskra

Instytut Matki i Dziecka

ZA: rozwój działalności o charakterze „centrum omicznego” przy zastosowaniu unikatowej diagnostyki specjalistycznej wspierającej działalność klinik Instytutu Matki i Dziecka, poradni specjalistycznych i innych ośrodków medycznych w Polsce w ramach ponadnarodowego projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

prof. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

ZA: dziesięcioletnią, niezmiernie skuteczną realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, którego głównym celem jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych, mało inwazyjne leczenie i szybki powrót do zdrowia

Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk

ZA: aktywne wspieranie wiedzą i autorytetem wszystkich edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, realizowanie programów prozdrowotnych oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród Polaków

Kategoria: Organizacja – ochrona zdrowia

NAGRODY otrzymali:

Prof. Waldemar Wierzba, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

ZA: podjęcie wielu cennych inicjatyw związanych z pandemią, w tym organizację największego w kraju szpitala covidowego

gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

ZA: realizację pionierskich programów zdrowotnych dla pacjentów Sił Zbrojnych RP oraz zorganizowanie pierwszego od ponad 40 lat szpitala w strukturze Sił Zbrojnych RP

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ZA: największą na świecie liczbę wszczepionych – w roku 2021 r. – różnego rodzaju implantów słuchowych w leczeniu całkowitej i częściowej głuchoty

prof. Piotr Socha, zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie „Pomnik – Zdrowia Dziecka” w Warszawie

ZA: ponad 20-letnią działalność kliniczną na rzecz walki z otyłością u dzieci w zakresie profilaktyki, oceny patomechanizmów i czynników ryzyka oraz diagnostyki i leczenia powikłań tej choroby

prof. Brygida Kwiatkowska – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher

ZA: determinację i poświęcenie w upowszechnianiu skutecznych metod leczenia biologicznego w reumatologii

dr hab. Adam Maciejczyk – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii kierujący ośrodkiem pilotażowym sieci onkologicznej

ZA: wdrożenie wielu nowatorskich rozwiązań, w tym wprowadzenie standaryzacji procesu leczenia pacjenta onkologicznego, analizy kompletności diagnostyki i histopatologii, pierwszego ściśle zaplanowanego systemu monitorowania jakości w onkologii w Polsce, informatyzacji opieki onkologicznej oraz innowacji systemowych

Artur Krawczyk, Prezes Szpitala Solec sp. z o.o.

ZA: realizowanie akcji profilaktycznych, badań przesiewowych, wprowadzanie nowatorskich pomysłów, które przyczyniają się do promowania działań prozdrowotnych, w tym m.in. za pomoc m.st. Warszawie w przygotowaniu warszawskich Punktów Szczepień Powszechnych

Kategoria: Nowoczesna edukacja medyczna

NAGRODY otrzymali:

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

ZA: zainicjowanie i realizację programu edukacyjnego dla lekarzy „Po pierwsze pacjent”, którego celem jest zwiększenie kompetencji personelu medycznego w zakresie przestrzegania praw pacjentów oraz poprawy standardów w tym obszarze

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare

ZA: kierowanie licznymi, certyfikowanymi przez Uczelnię Łazarskiego, programami szkoleniowymi przeznaczonymi dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Szkoła Główna Handlowa – Program Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

ZA: pierwszy program prowadzony przez polskie uczelnie publiczne w formule Executive Master of Business Administration skierowany do sektora ochrony zdrowia

dr hab. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

ZA: rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP-PZH-PIB o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej

Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

ZA: promowanie polskich osiągnieć naukowych, technologicznych i medycznych w Europie i na świecie poprzez przyznawanie wybitnym krajowym twórcom i markom godła „Teraz Polska”

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach

ZA: unikalne w skali kraju cykliczne zajęcia dla studentów ratownictwa medycznego pod nazwą „Ratownictwo nocą”, które uczą postępowania z pacjentem w sytuacjach szczególnych, z pacjentem internistycznym czy urazowym, wyłącznie w warunkach nocnych

Kategoria: Telemedycyna i usługi e-zdrowia

NAGRODY otrzymali:

prof. Ryszard Piotrowicz, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Aninie

prof. Grzegorz Opolski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZA: opracowanie nowoczesnej metody rehabilitacji pacjentów kardiologicznych w ramach projektu TELEREH-HF, która pozwala leczyć chorych bez ich wychodzenia z domu

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

prof. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

ZA: kierowanie zespołem specjalistów, którzy opracowali CyberRadar, czyli bezkontaktowy aparat, który umożliwia bezpieczne, bezkontaktowe monitorowanie oddechu u pacjentów, co pozwoli zwiększyć skuteczność w walce medyków z Covid-19

prof. Marcin Grabowski, Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZA: wyznaczanie nowych kierunków rozwoju w zakresie innowacji w kardiologii z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe – w składzie: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (lider), Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. oraz Greenfusion sp. z o.o.

ZA: stworzenie Kapsuły Badań Zmysłów, czyli zintegrowanego systemu narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy

The International Society for Telemedicine and e-Health

ZA: aktywne rozpowszechnianie na całym świecie najnowszych rozwiązań i wiedzy w zakresie telemedycyny i e-zdrowia

Kategoria: Innowacje i wdrożenia

NAGRODY otrzymali:

prof. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

ZA: wieloletnią, interdyscyplinarną działalność i prace wynalazcze na rzecz rozwoju zastosowań technik komputerowych w medycynie

dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski, Kierownik Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka oraz dr hab. n. med. Monika Gos, prof. IMiD, Kierownik Pracowni Genetyki Rozwoju, Zakład Genetyki Medycznej IMiD

ZA: inicjatywę i starania, dzięki którym Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o włączeniu badań w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni do Programu badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

dr Dagmara Szymkowicz-Kudełko, Klinika Neurochirurgii w Instytucie ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

ZA: pierwsze w Polsce użycie skanera Artec 3D do oceny leczenia małoinwazyjnego kraniosynostoz, czyli zarośnięcia jednego lub kilku szwów czaszkowych

prof. Krzysztof Pyrć, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ZA: stworzenie programu identyfikacji leków przeciwwirusowych, który zaowocował identyfikacją nowego inhibitora zakażenia koronawirusami, stosowanego obecnie w walce z SARS-CoV-2

Jakub Kraszewski oraz dr hab. Tomasz Stefaniak, Uniwersyteckie Centrum Medycznym w Gdańsku

ZA: wprowadzenie metodyki określonej akronimem BQMM (ang. Business, Quality, Mortality, Morbidity), czyli regularnej oceny działania poszczególnych klinik, oddziałów i unitów merytorycznych

Kategoria: Promocja zdrowia w mediach

NAGRODY otrzymali:

Daria Kwiecień, Polsat News

ZA: rzetelność i staranność, a także nowatorskie podejście do przedstawiania tematów dotyczących promocji zdrowia w mediach

Adam Giza, TVP

ZA: rzetelność i profesjonalizm we współtworzeniu telewizyjnych programów o tematyce medycznej: „Koronawirus – Poradnik” oraz „Zacznij od zdrowia”

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Katarzyna Pinkosz, Świat Lekarza

ZA: rzetelność i profesjonalizm w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Dorota Romanowska, Newsweek

ZA: rzetelność i profesjonalizm w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Henryk Szrubarz, Polskie Radio Program 1

ZA: rzetelność i profesjonalizm w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Paweł Walewski, Polityka

ZA: rzetelność i profesjonalizm w promocji zdrowia oraz w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

Zbigniew Wojtasiński, PAP

ZA: rzetelność i profesjonalizm w promocji zdrowia oraz w informowaniu społeczeństwa o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i medycyny

NAGRODY SPECJALNE

Janusz Michalak, TERMEDIA

ZA: 25-letnią aktywną działalność na rzecz promocji zdrowia w mediach, podczas kongresów, konferencji i w internecie

PKN ORLEN ZA: wieloletnie wspieranie programów naukowych i społecznych umożliwiających realizowanie przesiewowych badań pod kątem wczesnego wykrywania różnych chorób związanych z rozwojem cywilizacyjnym

Powiązane artykuły
AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Po raz pierwszy wręczono statuetki i dyplomy „Perspektywy Nauki”

Podczas 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa, który odbywał się w dniach 9-10 czerwca na terenie Politechniki Warszawskiej oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Czy dziedziczymy skutki traumy poprzednich pokoleń?

Odpowiedzi na to pytania szukali będą szukać uczestnicy II Konferencji Siła Więzi, która w dniach 28-29.06 odbędzie się w Warszawie pod hasłem…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *