NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Brak kadr i limitów dla lekarzy – zagrożeniem dla pacjentów!

Niedobory kadrowe, rozbudowana biurokracja, brak ustalonych limitów przyjęć na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – te tematy zdominowały dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PPOZ, które odbyło się w Koninie 16 czerwca.

Na zjeździe jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PPOZ. – Udało się nam zrealizować wiele zaplanowanych zadań, ale przed nami jeszcze mnóstwo wyzwań, wymagających pilnego uregulowania. Dla bezpieczeństwa pacjentów oraz lekarzy – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Doroczny zjazd reprezentowała liczna grupa delegatów PPOZ, Zarząd PPOZ, oraz prawnicy. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag ani zaleceń do przedstawionego przez skarbnika PPOZ sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Delegaci PPOZ przychylając się do wniosku Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 rok oraz jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi PPOZ! 

Skarbnik przedstawił prowizorium na rok 2019, a następnie zebrani  podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Podczas sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Delegaci Walnego Zgromadzenia przyjęli apel w sprawie pogarszającej się sytuacji kadrowej w podstawowej opiece zdrowotnej.

– Z niepokojem obserwujemy systematycznie pogarszającą się sytuację kadrową w poz, która wyraża się brakiem nowych kadr, starzeniem się kadry pracującej i zamykaniem placówek poz z powodu braku następców. Dotąd podejmowane urzędnicze próby naprawy tej sytuacji są nieskuteczne. Presja na szybką informatyzację ochrony zdrowia oraz regularne zwiększanie obciążeń biurokratycznych są w tej sytuacji przeciwskuteczne, utrudniając pracę i zniechęcając do dalszej pracy w poz tych lekarzy, którzy osiągnęli wiek emerytalnypodkreślili w apelu lekarze PPOZ.

Walne Zgromadzenie PPOZ za priorytetowe uznało wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy w celu zwiększenia naboru na studia medyczne, podjęcie działań dotyczących zatrzymania senioralnej kadry (wiekowej) w palcówkach poz oraz usankcjonowanie w poz lekarzy, którzy z końcem 2017 r. utracili prawo lekarza poz do udzielenia samodzielnych świadczeń w poz.

W trudnej i pogarszającej się sytuacji kadrowej – zdaniem PPOZ – koniecznym jest uregulowanie górnych limitów przyjęć na listy lekarza poz.

– Z uwagi na konieczność ochrony zdrowia i życia pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, podnoszenia jakości podstawowej opieki zdrowotnej, a także nawiązując do faktycznych możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podjęliśmy decyzję o wystąpieniu do Ministra Zdrowia o przyjęcie górnych limitów deklaracji pacjentów do lekarza poz (którzy będą mogli być zadeklarowani do każdego z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej), a tym samym możliwości odmowy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowania pacjentów oraz deklaracji pacjentów, ponad ustalone wyżej limity uzasadniają w apelu lekarze PPOZ.

Walne Zgromadzenie Delegatów było okazją do przedyskutowania jeszcze wielu innych spraw dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia w Polsce, które – zgodnie ze stanowiskiem PPOZ – wymagają pilnego uregulowania.

Powiązane artykuły
PACJENTAktualnościLEKARZWszechstronny lekarz

Aparaty słuchowe mogą opóźniać wystąpienie i postęp demencji

To, czy ubytek słuchu jest związany z demencją incydentalną wśród osób używających i nieużywających aparatów słuchowych, sprawdzili duńscy naukowcy z Head &…
LEKARZAktualnościPACJENTSystem

Co dalej z Krajową Siecią Onkologiczną?

We wtorek 20 lutego sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). – Żeby spełnić oczekiwanie…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Powstała Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna na rzecz nowotworów kobiecych

Czy bez odpowiedniej diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej można dzisiaj skutecznie leczyć raka? Co wspólnego z profilaktyką nowotworów kobiecych mają badania molekularne? Czy…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter