NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Brak kadr i limitów dla lekarzy – zagrożeniem dla pacjentów!

Niedobory kadrowe, rozbudowana biurokracja, brak ustalonych limitów przyjęć na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – te tematy zdominowały dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PPOZ, które odbyło się w Koninie 16 czerwca.

Na zjeździe jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PPOZ. – Udało się nam zrealizować wiele zaplanowanych zadań, ale przed nami jeszcze mnóstwo wyzwań, wymagających pilnego uregulowania. Dla bezpieczeństwa pacjentów oraz lekarzy – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Doroczny zjazd reprezentowała liczna grupa delegatów PPOZ, Zarząd PPOZ, oraz prawnicy. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag ani zaleceń do przedstawionego przez skarbnika PPOZ sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Delegaci PPOZ przychylając się do wniosku Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 rok oraz jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi PPOZ! 

Skarbnik przedstawił prowizorium na rok 2019, a następnie zebrani  podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Podczas sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Delegaci Walnego Zgromadzenia przyjęli apel w sprawie pogarszającej się sytuacji kadrowej w podstawowej opiece zdrowotnej.

– Z niepokojem obserwujemy systematycznie pogarszającą się sytuację kadrową w poz, która wyraża się brakiem nowych kadr, starzeniem się kadry pracującej i zamykaniem placówek poz z powodu braku następców. Dotąd podejmowane urzędnicze próby naprawy tej sytuacji są nieskuteczne. Presja na szybką informatyzację ochrony zdrowia oraz regularne zwiększanie obciążeń biurokratycznych są w tej sytuacji przeciwskuteczne, utrudniając pracę i zniechęcając do dalszej pracy w poz tych lekarzy, którzy osiągnęli wiek emerytalnypodkreślili w apelu lekarze PPOZ.

Walne Zgromadzenie PPOZ za priorytetowe uznało wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy w celu zwiększenia naboru na studia medyczne, podjęcie działań dotyczących zatrzymania senioralnej kadry (wiekowej) w palcówkach poz oraz usankcjonowanie w poz lekarzy, którzy z końcem 2017 r. utracili prawo lekarza poz do udzielenia samodzielnych świadczeń w poz.

W trudnej i pogarszającej się sytuacji kadrowej – zdaniem PPOZ – koniecznym jest uregulowanie górnych limitów przyjęć na listy lekarza poz.

– Z uwagi na konieczność ochrony zdrowia i życia pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, podnoszenia jakości podstawowej opieki zdrowotnej, a także nawiązując do faktycznych możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podjęliśmy decyzję o wystąpieniu do Ministra Zdrowia o przyjęcie górnych limitów deklaracji pacjentów do lekarza poz (którzy będą mogli być zadeklarowani do każdego z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej), a tym samym możliwości odmowy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowania pacjentów oraz deklaracji pacjentów, ponad ustalone wyżej limity uzasadniają w apelu lekarze PPOZ.

Walne Zgromadzenie Delegatów było okazją do przedyskutowania jeszcze wielu innych spraw dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia w Polsce, które – zgodnie ze stanowiskiem PPOZ – wymagają pilnego uregulowania.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
PACJENTAktualności

90% osób 56+ chce mieć aptekę dyżurującą w swojej okolicy

Środowisko pacjenckie coraz częściej zwraca uwagę na pogarszającą się dostępność aptek, którą szczególnie odczuwają osoby starsze oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości. Według najnowszego…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter